Skogen idag

Skogen är en fantastisk naturresurs som ger oss livsviktigt syre samtidigt som den är en råvara till det mesta vi behöver i vårt samhälle. Att skogen är förnyelsebar gör den än mer värdefull. Genom klokt brukande kan skogen dessutom binda mer koldioxid eftersom den nya generationen skog växer bättre än den äldre. De positiva effekterna blir än större då vi byter ut fossilbaserade produkter i vår vardag mot träbaserade. Brukandet av skogen kan alltså ge både en förnyelsebar råvara och minska vår klimatpåverkan.

Skogen är djupt rotad såväl i den norrbottniska historien som i folksjälen och spelar alltjämt en viktig roll. De traditionella produkterna, sågade trävaror samt pappers- och massaproduktion, utgör fortfarande grundpelarna. Dessa har kompletterats på senare år tack vare den forskning som bedrivs. Exempel på detta är tillvaratagandet av talloljan vid massaproduktionen. Tallojlan blandas i vanlig diesel och används som drivmedel för bland annat bilar, vilket ger ett minskat koldioxidutsläpp med mellan 5-16 procent beroende på årstid.

Sverige (med endast en procent av världens skogsmark) är efter Kanada världens största exportör av papper och sågade trävaror. Skogsindustrin stod 2011 för cirka 11 procent av Sveriges totala varuexport. Nettovinsten för den svenska skogsindustrin (det Sverige tjänar på skogen efter alla omkostnader) är cirka 100 miljarder kronor.